Onconext liquid testovi

Onconext liquid

Genetski testovi ONCONEXT LIQUID  Genoma Group-e su osmišljeni da proučavaju somatske mutacije cirkulišuće free DNA (ctDNA) u perifernoj krvi koje već jesu ili su sa visokim rizikom da postanu kancerogene

Proučavanje ctDNA, nazvano liquidna biopsija, je najmodernije sredstvo koje onkolog danas može da primeni. Sa Onconext Liquid testom kliničar može kompletirati dijagnozu i prognozu onkologa, kao I detektovati pacijente sa visokim rizikom usled prisustva somatskih mutacija koje se mogu značajno vremenom menjati, a posle dijagnostikovanja tumora ovom tehologijom u veoma ranoj fazi .

Onconext LIQUID ne zamenjuje biopsiju tkiva, koja ostaje zlatni standard početne morfološko-histološke dijagnoze I kao glavni izvor DNA iz koje se ispituje genetski profil patologije, ali potvrđuje i produbljuje dobijene informacije.

Onconext LIQUID je najbolja zamena tradicionalnoj biopsiji u situacijama kod kojih je konstatovano da ona ima limitiranu upotrebu obzirom na invazivne karakteristike.

Biopsija tkiva

Onconext liquid

Invazivna i skupa

Snažan uticaj mesta tumora

Nekada je teško ili nemoguće uzimanje uzorka

Neupotrebljiva ukoliko je primarni tumor uklonjen

Obično je neophodna priprema

Ponavljanje uzorkovanja je limitarano

Često je neophodna specijalizovana oprema sa specijalnim operacionim prostorom

Često je potrebno duže čekati

Neinvazivna i nije skupa

Dobra reprezentativnost genomske heterogenosti

Jednostavno i uvek dostupno uzimanje krvi

Može se primeniti i posle operacije uz ranu procenu ostatka bolesti ili oporavka

Nema potrebe za pripremom

Ponovno uzorkovanje krvi je uvek moguće

Uzorkovanje je uvek moguće u okviru svih prostora

Korisno sredstvo za dinamičko praćenje terapijskog odgovora, razvoja i izdržljivosti

 

Sa ONCONEXT LIQUID-om – liquidnom biopsijom  je sada moguće ne samo potvrditi informacije o molekulu dobijene klasičnom invazivmom metodom, već i proširiti rezultate zahvaljujući većoj reprezentativnosti genomske heterogenosti dobijene iz ctDNA (cirkulišuće tumor DNA iz periferne krvi).

Benefiti od ONCONEX LIQUID testa nisu limitirani na potvrdu dobijenih informacija, već omogućavaju dinamičko praćenje uz prihvatljive troškove i dobru toleranciju pacijenta.

 

Onconext LIQUID testovi se izvode koristeći 8-10 ml periferne krvi

 

Onconext LIQUID testovi su dostupni u dve verzije kako bi omogućili dijagnostičke potrebe:

ONCONEXT LIQUID Monitor i ONCONEXT LIQUID Scan

 

 

ONCONEXT LIQUID Monitor genetski test je osmišljen za onkološke pacijente kojima je već dijagnostikovan cancer, a sa različitom kliničkom i dijagnostičkom svrhom:

 • Da obezbedi profilisanje cancera radi ispravne aplikacije pravog leka. Onconext Liquid Monitor testovi mogu pružiti onkologu informacije koje su korisne za dizajniranje personalizovanog tretmana
 • Da prati efikasnost preporučene terapije detektovanjem prisistva mutacija pre i tokom terapije
 • Da prati ostatke bolesti i/ili ponovno obnavljanje bolesti rano kod pacijenta sa poznatim mutacijama u primarnom tumoru, posebno kada su pacijenti podvrgnuti reskciji cancera i/ili su u remisiji
 • Da pomaže onkologu u izboru novih opcija lečenja kada pacijent razvije rezistenciju na tekuću terapiju
 • Da pruži novu alternativnu metodu biopsiji kada je tkivo teško ili nemoguće dosegnuti, kada je nepoznato mesto primarnog cancera, ili kada je količina tkiva uzorkovanog konvencionalnom metodom nedovoljna za molekularnu genotipizaciju
 • Da omogući prognostičke informacije
 • Da bude podrška uključivanju pacijenta u kliničku studiju: ovo je dodatna funkcija Onconext Liquid Monitor testa – da pravilno profiliše pacijenta i njegovu bolest kako bi se identifikovala klinička studija tokom koje bi pacijent potpadao pod zadate kriterijume.

Onconext Liquid Monitor test je dizajniran da ispituje specifične panele koje su osmišljni da odgovore različitim dijagnostičkim potrebama:

DOJKALista 15 GENA

DEBELO CREVOLista 23 GENA

PLUĆALista 50 GENA

ONCONEXT LIQUID Scan je genetski test osmišljen za upotebu u onkologiji kod pacijenata sa visokim rizikom na pojavu tumora. Test detektuje prisustvo somatskih mutacija (pre nego što se mogu detektovati tradicionalnim tehnikama) poznatim kao mutacijama tumora, kao inovativna alatka kod prilagođivanja programa nadzora.

Rana dijagnoza  kod asimptomatičkih pojedinaca  može omogućiti efikasniji tretman sa posledičnim porastom stepena preživljavanja. Mnogi tipovi cancera se razvijaju neprimetno sa lokalnom invazivnošću i klinički su neprepoznatljivi dok ne dosegnu značajnu masu a kao posledica zakasnele dijagnoze.

Onconext Liquid Scan, liquidna biopsija Genoma Group-e namenjena visoko rizičnim canceroznim pacijentima, može detektovati ctDNA koja se raširila u krvni sistem čak iz lezija male veličine

Primeri pojedinaca sa visokim rizikom koje je korisno uključiti u prilagođen program preživljavanja:

 • Značajna familijarna istorija na određene genetske mutacije tumora u okviru panela
 • Genitalna predispozicija (germline mutacija) na nasledne tumore
 • Lična istorija pušenja, ili dužeg izlaganja pasivnom pušenju
 • Duže izlaganje karcinogenima kao što su: radijacija, zagađenje, UV zraci i antiblastična manipulacija
 • Produžen tretman hormonskom terapijom (lekovi za fertilitet, terapija zamene hormona koja sadrži progesteron)
 • Infekcije ili hronične bolesti koje su sa predispozicijom razvoja tumora

 

ONCONEXT LIQUID Scan test je dizajniran da detektuje somatske mutacije na većini gena koji su uključeni u procese razvoja tumora

 

ONCONEXT LIQUID Scan 15 gena

 

ONCONEXT LIQUID Scan 23 gena

 

ONCONEXT LIQUID Scan 50 gena